Сдружение за подкрепа на лишените от свобода, жертвите на престъпления и техните семейства

Вие можете да помогнете!

Нашата мисия: Създаване на общество, в което е възможно възстановяването на личността на всички въвлечени и засегнати от правонарушения, чрез демонстриране силата на християнските ценности и морал. Възстановяването на социалния мир минава през възстановяването на отношенията между жертвите на престъпления и правонарушителите.

Последни новини

Вече е достъпен сборника: „Проблемна карта на възстановителното праовсъдие“

ПРОБЛЕМНА КАРТА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В БЪЛГАРИЯ Оценка и анализ на състоянието и възможностите за развитие на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство Сборникът от текстове е резултат от дейности, реализирани по проект: „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-3.003-0112-C01/19.02.2021

Още…

Представяне на сборник: „ПРОБЛЕМНА КАРТА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В БЪЛГАРИЯ.“ Оценка и анализ на състоянието и възможностите за развитие на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство

На 28.07.2022г., в гр. София, х-л Шипка, от 14.00 бе представен функционалния продукт на проекта „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в накзателното производство“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-3.003-0112-C01/19.02.2021 г., по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 /ОПДУ/. Формата на представянето бе комбинация от присъствено и онлайн участие. Това

Още…

Кръгла маса: “Въвеждане на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство: правна регулация, професионален капацитет и инфраструктура”

Кръглата маса се организира по проект: „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.003-0112-C01/ 19.02.2021г., по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 /ОПДУ/. Тя бе проведена на 30 юни 2022 г. от 14:00 ч.,  хотел „Шипка”, София, бул. Тотлебен № 34, с възможност

Още…

Обучение по възстановително правосъдие бе проведено за регион Стара Загора

На 16 – 18.06.2022г., се проведе обучение: „Възстановително правосъдие: основни възстановителни практики и стандарти за прилагането им в наказателното производство“ за гр. Стара Загора. Това е третото от планираните обучения в целевите райони Враца, Стара Загора и София, реализирани по проект „Насърчаване развитието на практики на възсатновителното правосъдие в наказателното производство“. Поканени за участие от

Още…