Сдружение за подкрепа на лишените от свобода, жертвите на престъпления и техните семейства

Вие можете да помогнете!

Нашата мисия: Създаване на общество, в което е възможно възстановяването на личността на всички въвлечени и засегнати от правонарушения, чрез демонстриране силата на християнските ценности и морал. Възстановяването на социалния мир минава през възстановяването на отношенията между жертвите на престъпления и правонарушителите.

Последни новини

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА СТАНДАРТИТЕ И ЦЕННОСТИТЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ

УС на „ПИ ЕФ България – общност за помирително правосъдие“ и екипъта на проект „Насърчаване развитието на възстановителни практики в наказателното производство“ изразява своята изключителна благодарност към Уницеф България, превели на български език ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА СТАНДАРТИТЕ И ЦЕННОСТИТЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ в резултат на установена потребност изведена от дискусията на Кръглата маса по проект

Още…

Наръчник за възстановителни програми за възстановително правосъдие на ООН, второ издание

УС на „ПИ ЕФ България – общност за помирително правосъдие“ и екипъта на проект „Насърчаване развитието на възстановителни практики в наказателното производство“ изразява своята изключителна благодарност към Уницеф България, превели на български език Наръчника за програми на възстановителни правосъдие на ООН, второ издание в резултат на установена потребност изведена от дискусията на Кръглата маса по

Още…

Вече е достъпен сборника: „Проблемна карта на възстановителното праовсъдие“

ПРОБЛЕМНА КАРТА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В БЪЛГАРИЯ Оценка и анализ на състоянието и възможностите за развитие на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство Сборникът от текстове е резултат от дейности, реализирани по проект: „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-3.003-0112-C01/19.02.2021

Още…

Представяне на сборник: „ПРОБЛЕМНА КАРТА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В БЪЛГАРИЯ.“ Оценка и анализ на състоянието и възможностите за развитие на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство

На 28.07.2022г., в гр. София, х-л Шипка, от 14.00 бе представен функционалния продукт на проекта „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в накзателното производство“, финансиран с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-3.003-0112-C01/19.02.2021 г., по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 /ОПДУ/. Формата на представянето бе комбинация от присъствено и онлайн участие. Това

Още…